VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Bestraigiškės k.)

Laisvės kovos

Bestraigiškės miške, šioje vietoje buvusiame bunkeryje įrengtoje Šarūno rinktinės vadavietėje, išduoti užverbuotų agentų Olchos, Klevo ir Bijūno, 1951-02-06 kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko 2-ojo bataliono kareiviais žuvo: Dainavos apygardos vado pavaduotojas žvalgybai, apygardos teismo pirmininkas, Šarūno rinktinės vadas Juozas Jurelionis-Sakalas, g. 1922 m., A. Juozapavičiaus tėvūnijos 3-ojo būrio vadas Pranas Majauskas-Vanagėlis, g. 1922 m Paserninkų k., to paties būrio 3 skyriaus vadas Pranas Celevičius-Berželis, g. 1923 m. Seirijuose, Vaclovas Pledys-Slapukas, g. 1929 m. Seirijuose, Vytautas Vaivada-Garsas, g. 1928 (1929 ?) m. Paserninkų k., Antanas Vailionis-Tėvas, g. 1898 m., sunkiai sužeistas ligoninėje mirė, Juozas Žilionis-Strazdas, g. 1928 m., Paserninkų k. Partizanas Juozas Žukas-Gulbinas, g. 1929 m. Šadžiūnų k., suimtas, įkalintas.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 26423

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti