Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Bestraigiškės k.)

Laisvės kovos

Bestraigiškės miške, šioje vietoje buvusiame bunkeryje įrengtoje Šarūno rinktinės vadavietėje, išduoti užverbuotų agentų Olchos, Klevo ir Bijūno, 1951-02-06 kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko 2-ojo bataliono kareiviais žuvo: Dainavos apygardos vado pavaduotojas žvalgybai, apygardos teismo pirmininkas, Šarūno rinktinės vadas Juozas Jurelionis-Sakalas, g. 1922 m., A. Juozapavičiaus tėvūnijos 3-ojo būrio vadas Pranas Majauskas-Vanagėlis, g. 1922 m Paserninkų k., to paties būrio 3 skyriaus vadas Pranas Celevičius-Berželis, g. 1923 m. Seirijuose, Vaclovas Pledys-Slapukas, g. 1929 m. Seirijuose, Vytautas Vaivada-Garsas, g. 1928 (1929 ?) m. Paserninkų k., Antanas Vailionis-Tėvas, g. 1898 m., sunkiai sužeistas ligoninėje mirė, Juozas Žilionis-Strazdas, g. 1928 m., Paserninkų k. Partizanas Juozas Žukas-Gulbinas, g. 1929 m. Šadžiūnų k., suimtas, įkalintas.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 26423

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti