VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Graužų k.)

Laisvės kovos

Graužų dvare, Antano Čeponio sodyboje, Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanai, vadovaujami Jurgio Gylio-Kalniaus, g. 1915 m. Galstų k., 1947-01-26 susikovė su MVD kariuomenės 34-ojo šaulių pulko daliniu, vad. ltn. Belorybkino. Žuvo Mindaugo tėvūnijos partizanai: Antanas Zdanavičius-Viltis, g. 1926 m. Gražulių k., Seirijų vlsč., sunkiai sužeistas Andrius Neifalta-Gintaras, g. 1921 m. Giraitėlių k., Seirijų vlsč., po dviejų dienų mirė. Kautynėse sužeista partizanė Eugenija Krušinskaitė-Aguona. Suimtas sodybos šeimininkas A. Čeponis. Pastaba: pagal liudytojų atsiminimus, į sodybą arkliais atvažiavo apie 30 partizanų. Partizanai Joną Strenkauską (iš Vaickūniškės k.) paprašė atvežti kunigą sergančiai partizanei Onai Saveikytei-Neužmirštuolei (ką tik buvo pagimdžiusi vaiką). Kunigui išvažiavus, namus apsupo priešai. Apeigas atlikęs prelatas Juozas Laukaitis buvo išduotas, suimtas, mirė lageryje. Tame pačiame Graužų dvare, pagal agento Rūpestėlio gautus duomenis, MGB Seirijų poskyrio karinė operatyvinė grupė 1948-08-19 auštant apsupo Prano Kašelionio sodybą. Sodyboje apsistojusiems partizanams susikovus su priešais žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Juozapavičiaus grupės 3 partizanai: būrio vadas (Mindaugo tėvūnijos vadas ?), Antanas Muliuolis-Gruodis, g. 1920 m., Buteliūnų k., skyriaus vadas Antanas Motiejūnas-Šamas, g. 1922 m. Paliūnų k., (pastarieji du sudegė slėptuvėje-bunkeryje; dėl palaikų neištirta), Mečislovas Dainauskas-Miškinis, g. 1923 m. Seirijų Kolonijos k. Taip pat žuvo sodybos šeimininkas Pranas Kašelionis, g. 1914 m. Straigiškės k., Namas sudegė. Žuvusiųjų partizanų palaikus vežė į Seirijus, prie valsčiaus MGB būstinės. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Seirijų kapinėse pastatytas paminklas kovojusiems ir žuvusiems už laisvę šio krašto partizanams, surašyti jų vardai, pavardės.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29554

Nuotraukos iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro internetinio puslapio: http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Lazdijai_paminklai.htm

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti