VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Juozapavičių k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje palaidoti karininko Antano Juozapavičiaus grupės partizanai.

Karininko Juozapavičiaus grupės partizanai 1945 m. kovo mėn. surengė pasalą: 3 valandą tarp Stračiūnų ir Barzdžiūnų kaimų apšaudė septyniais vežimais važiuojančius enkavedistus. Kautynėse dalyvavo grupės vado pavaduotojas Sakalas - Vincas Baltulionis (g. 1928 m. Jonionių kaime), Naikintuvas - Jurgis Barbatavičius (g. 1922 m. Kudrėnų kaime), Tarzanas - Bronius Zakarevičius (g. 1925 m. Papiškės kaime), Vorošilovas - Antanas Kleponis (g. 1915 m. Levūnų kaime, žuvęs šių kautynių metu), Savukas - Alfonsas Sukarevičius (g. 1923 m. Leipalingyje), Giržonas - Antanas Tamulionis (g. 1919 m. Drapalių kaime), Merkys - Balys Barinas (g. 1923 m. Dubaklonio kaime), Beržinis - Bronius Tamkevičius (g. 1920 m. Šlapikų kaime), Juodvarnis - Liudas Kibildis (g. 1924 m. Janonių kaime). Per mūšį, trukusį valandą, žuvo penki enkavedistai.

1945 m. balandžio 9 d. Karininko Juozapavičiaus būrio partizanai, pasiskirstę grupelėmis, stovyklavo Varašiškės miške. Tuo metu Vainiūnų kaime 97-ojo pasienio dalinio kareiviai Jono Čmoko kluone surado slėptuvę ir joje pasislėpusį Antaną Čmoką, gim.

1924 m. Suimtasis papasakojo, rašo NKVD tardytojas, kad Juozapavičiaus partizanai dabar slapstosi Sarkajiedų miške ir nuvedė kariuomenę į tą mišką. Apie 10 val. tarp partizanų ir kariuomenės prasidėjo susišaudymas. Pas žuvusį partizaną NKVD kareiviai surado priesaikos tekstą su 72 parašais. Suimtas partizanas tardytojui papasakojo, kad per Panaros mūšį partizanai prie Vilkiautinio kapinių nukovė 5 raudonarmiečius. Taip pat sužinota, kad Juozapavičiaus būrio štabe buvo dvi moterys: Ona Erkelevičiūtė ir Anelė Bražinskaitė iš Krikštonių kaimo, kurios slaugydavo sužeistuosius. Jis nupasakojo, nubraižė bunkerių vietas Ručėjos miške. Už 30-40 metrų nuo ežero, tarp bunkerių ir ežero, yra nedi-dėlė bala, ją juosia kelias, nuo jos į vakarus - bunkerių pusėje - vinguriuoja takelis. Viename bunkeryje paslėpta apranga, kitame ginklai. Bunkeriai iškasti vienas nuo kito per 20 metrų. Prie jų auga aukšta vieniša pušis. Kiti bunkeriai yra į Nemuno pusę, už 25 metrų nuo kelio. Štabo bunkeriai yra už 2 km nuo Kibyšių, Varašiškės miške, koks kilometras nuo ežero. Jame slaugomi sužeisti partizanai.

Ištrauka iš Broniaus Kašelionio knygos "DAINAVOS PARTIZANAI Šarūno rinktinė dokumentai ir prisiminimai" http://www.partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Seniūnija

Noragėlių

Atsiliepimai

Komentuoti