VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų Kalniškės mūšio vietos komplekso mūšio vieta

Laisvės kovos

Kalniškės miške, šioje vietoje, 1945-05-16-17 vyko vienas didžiausių lietuvių partizanų su sovietiniais okupantais mūšių. Apie 100-120 partizanų, vadovaujami Jono Neifaltos-Lakūno, kovėsi apsupti žymiai gausesnių NKVD kariuomenės 220-ojo pasienio pulko pajėgų ir išsiveržė iš apsupties. Nukauta - keli šimtai priešų, daugybė jų sužeista. Žuvo daugiau kaip 40 Dainavos apygardos partizanų (pagal operatyvinius dokumentus - 62). Iš jų žinomi: Adomas Alesius, g. 1922 m., gyv. Krosnėnų k., dab. Lazdijų r., Petras Austrevičius-Kurtas, g. 1921 m., gyv. Skiturių k., dab. Alytaus r., Jonas Ažukas, g. 1927 m., gyv. Šarkiškių k., dab. Alytaus r., Jurgis Balčiūnas-Ugnis, g. 1918 m., gyv. Šeštokuose, dab. Lazdijų r., Jonas Botyrius-Basanavičius, g. 1916 m., gyv. Trakiškių k., dab. Marijampolės r., Leonardas (Leonas) Botyrius-Tarzanas, g. 1922 m., gyv. Trakiškių k., dab. Marijampolės r., Vaclovas Brazaitis-Stirna, g. 1917 m. Dzūkų k., dab. Lazdijų r., Antanas Bubnys, gyv. Atesninkų k., dab. Alytaus r., Buzulis, Alfonsas Čižikas-Ąžuolas, g. 1925 m., gyv. Randiškės k., dab. Lazdijų r., Petras Čižikas-Ąžuolas, g. 1925 m., gyv. Marinkos k., dab. Alytaus r., Jeronimas Dambauskas-Ąžuolinis, g. 1920 m., gyv. Pagrandų k., dab. Marijampolės r., Klemensas Dambauskas-Tauras, g. 1926 m., gyv. Pagrandų k., Marijampolės r., Vitalijus Gruzinskas-Beržas, g. 1912 m., gyv. Vytautiškės k., dab. Lazdijų r., Antanas Gurevičius-Sakalas, g. 1923 m., gyv. Pošnios k., dab. Lazdijų r., Vaclovas Kaduškevičius-Žaltys, gyv. Krosnos vlsč., dab. Lazdijų r., Jonas Kaknevičius-Lapas, g. 1918 m., gyv. Aštriosios Kirsnos k., dab. Lazdijų r., Antanas Karauskas, g. 1927 m., gyv. Seimeniškių k., dab. Alytaus r., Kazakevičius, gyv, Aštriosios Kirsnos k., dab. Lazdijų r., Julius Klimavičius-Kranklys, g. 1918 m., gyv. Birščių k., dab. Lazdijų r., Jonas Kubilius-Berželis, g. 1920 m. Marinkos k., dab. Alytaus r., Pijus Kunigonis-Berželis, g. 1924 m., gyv. Padusio k., Lazdijų r., Petras Kvedaravičius-Kiškis, g. 1924 m., gyv. Atesninkų k., Vincas Leskevičius-Bajoras, g. 1913 m. Lopiškių k., dab. Lazdijų r., Antanas Levickas, g. 1920 m., Trakiškių k., dab. Marijampolės r., Albinas Maskelis, g. 1918 m., Šarkiškių k., dab. Alytaus r., Jurgis Maskelis-Ąžuolas, g. 1900 (1895?), m., gyv. Šarkiškių k., Albina Neifaltienė-Pušelė, g. 1921 m., gyv. Stebulių k., dab. Lazdijų r., Bronius Onuškevičius, g. Atesninkų k., partizanų būrio vadas Aleksandras Padimanskas-Šarūnas, g. 1917 m., Smalnyčios k., dab. Lazdijų r., Juozas Pajaujis-Sietynas, g. 1918 (1915?) m. Smalnyčios k., Vytautas Pavilonis-Vasaris, g. 1920 m., gyv. Vytautiškės k., Antanas Pečkys, g. 1926 m., gyv. Atesninkų k., Jonas Pockevičius-Ąžuolas, Bronius Ravaitis, g. 1927 m., Pranas Rekštys (Rėkštys?), g. 1926 m., gyv. Marinkos k., Konstantinas Šolgauskas (Šulgauskas?)-Svogūnas, g. 1922 m., Mockavos k., dab. Marijampolės r., Juozas Vaišnys-Samsonas, Karosas, g. 1919 (1924?) m., gyv. Smalininkų k., dab. Lazdijų r., Vytautas Vaišnys-Romanas, g. 1916 m., gyv. Smalininkų k., Juozas Valka-Gruodis, g. 1922 m., gyv. Vytautiškės k., Juozas Venclauskas(Venslauskas?)-Alksnis, g. 1922 (1919) m., gyv. Žagariškės k., dab. Marijampolės r., Vytautas Vilčinskas-Žaibas, g. 1919 m., gyv. Atesnykėlių k., dab. Alytaus r., Ona Vilčinskienė Bubnytė-Drebulė, g. 1921 (1916) m. Atesninkėlių k., Antanas Voska-Šarka, g. 1920 m., gyv. Liepynų k., dab. Marijampolės r., ir Edvardas Žukauskas-Uosis, g. 1924 m., gyv. Naujosios Kirsnos k. Žuvusiųjų kūnus enkavėdistai sumetė prie Lazdijų-Krosnos kelio, po dienos užkasė prie Simno ežero, Atgimimui prasidėjus, palaikai palaidoti Simno kapinėse.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 37491

Seniūnija

Šeštokų

Atsiliepimai

Komentuoti